Sylwetka absolwenta

Architektura informacji, studia I stopniaAbsolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, uzupełnioną o elementy wiedzy z obszarów nauk społecznych i artystycznych stanowiących podstawę dla podejmowania praktycznych działań odnoszących się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, a także umiejętności do wykorzystania specjalistycznych technologii informacyjno-komunikacyjnych i narzędzi społecznościowych w nauce, gospodarce, administracji, kulturze, edukacji i mediach.
W szczególności uzyskuje wiedzę z zakresu nauki o informacji (informatologii), psychologii społecznej, teorii komunikacji wizualnej i sztuki projektowania oraz teorii symbolu i koloru, nauki o kulturze i mediach, zarządzania i marketingu.
Legitymuje się następującymi umiejętnościami: 
  • projektowania przestrzeni informacyjnych poprzez zastosowanie m.in.: analizy, selekcji i organizacji informacji na podstawie cech formalnych i treściowych,
  • opracowywania systemów wyszukiwawczych;
  • projektowania funkcjonalnego, estetycznego i atrakcyjnego graficznie komunikatu wizualnego, uwzględniającego zasady ergonomii, dla mediów tradycyjnych i cyfrowych;
  • prowadzenia badań i analiz w zakresie jakości systemów i środowisk informacyjnych, znajdujących się w przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej na różnych etapach projektowania i wdrożenia;
  • testowania funkcjonalności systemów informacyjnych z udziałem użytkowników i na podstawie źródeł statystycznych.
Absolwent wie, jak dobierać i posługiwać się właściwymi metodami, technikami oraz oprogramowaniem, a także cyfrowymi środkami komunikacji w trzech wymienionych obszarach. Absolwent zna pojęcia i prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej i artystycznej oraz jest świadomy konieczności pogłębiania wiedzy i elastycznego funkcjonowania w środowisku zawodowym. Jest przygotowany do współpracy w ramach zespołów badawczo-projektowych oraz z przedstawicielami nauki, biznesu i edukacji.
Absolwent jest świadomy istotności posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania, badania, analizowania i wizualizowania przestrzeni informacyjnych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Uznaje i propaguje pogląd, iż misją architektury informacji jest humanizowanie technologii, której zadaniem powinno być ułatwianie życia człowiekowi, poprzez efektywne wykorzystanie jej osiągnięć do zaspokajania codziennych potrzeb społeczeństwa. W zależności od wybranego bloku przedmiotów posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu wizualizacji informacji, architektury stron internetowych.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopniaAbsolwent studiów stacjonarnych I stopnia posiada ogólną wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów. Potrafi praktycznie zastosować zdobytą w czasie studiów wiedzę, organizować pracę w zespole, promować działalność informacyjną i biblioteczną, pracować z czytelnikiem i użytkownikiem informacji. Działa na rzecz społeczności lokalnej i jest jej animatorem. Zna i respektuje przepisy regulujące działalność bibliotek i wpływające na jej funkcjonowanie; zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych. Orientuje się w różnych typach źródeł informacji oraz posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Zdaje sobie sprawę z konieczności stałego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Wykazuje się otwartością na zmiany oraz innowacyjnym podejściem do pracy. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopniaAbsolwent studiów II stopnia posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Zna metody pracy badawczej stosowane w bibliologii i informatologii oraz obcojęzyczną terminologię bibliologiczną. Umie posługiwać się nimi w praktyce, prowadząc samodzielnie badania. Zna funkcje nowoczesnych bibliotek i jest świadomy roli, jaką pełnią we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Dysponuje wiedzą o kształcie i zadaniach realizowanych przez biblioteki i ośrodki informacji funkcjonujące w Unii Europejskiej. Orientuje się w obowiązującym aktualnie prawie bibliotecznym i zasadach etyki zawodowej bibliotekarza. Zna zasady zarządzania biblioteką. Umie promować jej działalność, projektować i realizować działania marketingowe. Poszerzona wiedza profesjonalna umożliwia mu praktyczne rozwiązywanie problemów zawodowych. Absolwent studiów II stopnia potrafi dostosować się do zmian związanych z rozwojem nowych technik komunikacyjnych; jest otwarty na nowości i elastyczny w swoim działaniu. Uczestniczy w tworzeniu kultury społeczności lokalnych. Ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i jest przygotowany do świadomego kierowania swoim rozwojem zawodowym. Szeroka gama specjalistycznych kursów fakultatywnych oferowanych studentom wybierającym opcję nienauczycielską umożliwia absolwentowi – zależnie od wybranych kursów – poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności o zagadnienia związane z funkcjonowaniem prasy i innych mediów masowej komunikacji, edytorstwa i literatury, rolą, obiegiem i zarządzaniem informacją we współczesnym społeczeństwie, szczególnych zadaniach i formach pracy współczesnego bibliotekarza oraz produkcji, dystrybucji i estetyki książki z uwzględnieniem ich regionalnych i lokalnych aspektów. Absolwenci wybierający specjalność nauczycielską uzyskują merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie do pracy w bibliotekach szkół ponadpodstawowych oraz w bibliotekach pedagogicznych, a pozostali do pracy w bibliotekach publicznych i naukowych, ośrodkach informacji i różnych instytucjach kultury.

Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony