Profile seminariów licencjackich i magisterskich

prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski

Problematyka seminarium  magisterskiego:

- prasa, książka i ruch wydawniczy w XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem czasów najnowszych.
- zagadnienia kultury literackiej

Przykładowe tematy:
1.Wydawnictwo Media Rodzina Harbor Point Sp. z o.o. Próba monografii działalności w latach 1992-2010
2. Dzieje wydawnicze twórczości Władysława Kopalińskiego – prezentacja księgoznawcza , bibliografia, recepcja
3. Twórczość Andrzeja Mleczki na rynku książkowym i wystawienniczym (prezentacja księgoznawcza, bibliografia)
4. Wydawnictwo „Arkady” sp. z o.o. (monografia działalności od czasów prywatyzacji w 1992 r.)
5. Problematyka kulturalna na łamach „Polityki” w latach 1999 – 2005

 

dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP

Problematyka seminarium magisterskiego:

1. Historia i współczesny rynek prasowy:

-monografie wybranych tytułów / np. popularnonaukowych, lokalnych, regionalnych, społeczno-kulturalnych /
-charakterystyka i opis wybranych grup czasopism
-prasa jako źródło wiedzy o regionie
-prasa jako źródło w badaniach historycznych
-analiza zawartości teściowej czasopism w zakresie wyodrębnionej problematyki
-reklama i promocja książki, czytelnictwa na łamach wybranych periodyków

2. Biblioteki /naukowe, szkolne, pedagogiczne, publiczne/, sieć biblioteczna w perspektywie historycznej i współcześnie.

-monografie wybranych placówek
-biblioteki w społeczności lokalnej

3. Instytucje wydawnicze: dzieje, dorobek. Działalność wydawnicza wybranych instytucji i organizacji. Monografie serii wydawniczych.

4. Bibliografie:

-osobowe podmiotowo-przedmiotowe
-lokalne przedmiotowe
-zawartości treściowej wybranych czasopism

Przykładowe tematy:

 1. ”Klamra. Gazeta gminna” .Próba monografii.
 2. ”Wiedza i Życie”. Próba monografii czasopisma za lata……….
 3. Popularyzacja nauki na łamach czasopisma „Płomyk” / „Płomyczek”
 4. Czasopisma naukowe w Wilnie w latach 1918-1939.
 5. Reklama i promocja książki w tygodnikach opinii w latach 1989-2011.
 6. Współczesny rynek prasy ogrodniczej / podróżniczej / prozdrowotnej.
 7. Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Krakowie. Próba monografii.
 8. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach. Próba monografii.
 9. Biblioteki publiczne gminy Stryszów.

10.  Działalność wydawnicza Tarnowskiego Towarzystwa Kulturalnego za lata …

 

dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP

Problematyka seminarium magisterskiego:

- nauka o informacji
- technologie informacyjne w bibliotekarstwie
- edukacja informacyjna
- bibliotekarstwo szkolne
- multimedialne centra informacji
- placówki oświatowe i ich funkcje w aktywizowaniu środowisk lokalnych
- kultura informacyjna użytkowników informacji
- problemy społeczeństwa informacyjnego
- analiza zawartości wydawnictw

Przykładowe tematy:

 1. 1.      Biblioteka jako centrum aktywności lokalnej
  1. 2.      Bibliotekarz liderem szerzenia kultury w środowisku lokalnym na przykładzie biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie.
  2. 3.      Biblioteki publiczne jako miejsce  spotkań autorskich z pisarzami i artystami, na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie."
  3. 4.      Biblioteki w powiecie suskim w świetle artykułów zamieszczanych na łamach miesięcznika „Ziemia Suska”.
  4. 5.      Dyskusyjny Klub Książki przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Zielonkach i jego znaczenie dla rozwoju kulturalnego środowiska lokalnego
  5. 6.      Edukacja medialna w kontekście artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Edukacja Medialna” i materiałów z konferencji „Media a Edukacja”. Rola biblioteki uniwersyteckiej jako placówki przygotowującej do kształcenia przez całe życie na przykładzie Biblioteki Głównej UP im. KEN w Krakowie

Prowadzący posiada duży dorobek naukowy w zakresie edukacji informacyjnej, kultury informacyjnej, bibliotekarstwa szkolnego i technologii informacyjnych w bibliotekarstwie.


dr Agnieszka Fluda-Krokos

Problematyka seminarium licencjackiego:

- ekslibrisy (monografie twórców, motywy, odbiór, wystawy, ośrodki itd.)
- zbiory specjalne w bibliotekach
- biblioteki w społeczeństwie informacyjnym
- strony internetowe bibliotek i instytucji związanych z książką
- analiza księgoznawcza publikacji wybranych autorów, dzieł, cykli wydawniczych

Przykładowe tematy:

 1. Literackie pokłosie „Gwiezdnych wojen” George’a Lucasa w Polsce – analiza księgoznawcza wybranych edycji.
 2. Proza Pauliny Simons na polskim rynku wydawniczym – analiza księgoznawcza.
 3. Cykle książek Andrzeja Pilipiuka o Jakubie Wędrowyczu i „Oko jelenia” na polskim rynku wydawniczym – analiza księgoznawcza.
 4. Proza Edwarda Stachury na polskim rynku wydawniczym – analiza księgoznawcza.
 5. Dzieje wydawnicze prozy Tadeusza Borowskiego w Polsce – analiza księgoznawcza.
 6. Powieści Hanny Osogowskiej na polskim rynku wydawniczym po roku 2000 – analiza księgoznawcza.

 

dr Beata Langer

Problematyka seminarium licencjackiego:

- współczesne bibliotekarstwo polskie i europejskie
a) organizacja, zarządzanie, promocja
b) działalność naukowa, wystawiennicza, wydawnicza
c) funkcje nowoczesnych budynków bibliotecznych
- czytelnictwo
a) badania recepcji
- czasopiśmiennictwo
a) problematyka książki oraz zagadnień kulturalno-literackich na łamach prasy

Przykładowe tematy:

1. Działalność „Mikroświata Zabawy” w MBP w Oświęcimiu.
2. Profil wydawniczy wybranej biblioteki naukowej.
3. Recepcja najpopularniejszej serii wydawnictwa Czarna Owca.

 

dr Sabina Kwiecień

Problematyka seminarium licencjackiego:

- czasopiśmiennictwo XX i XXI wieku (historia prasy i poszczególnych tytułów prasowych, problemy książki, biblioteki, ruchu wydawniczego na łamach prasy)

- zarządzanie informacją (systemy informacji publicznej; organizacja informacji i wiedzy w bibliotekach; usługi i zasoby informacyjne w Internecie i sieciach lokalnych)

Przykładowe tematy:

1. Organizacja informacji i wiedzy w wybranych bibliotekach.
2. Próba monografii pisma …
3. Kultura książki na łamach pisma …

 

dr hab. Michał Rogoż

Problematyka seminarium licencjackiego:

- książka i prasa dla dzieci i młodzieży w XX i XXI wieku
- książka, prasa i biblioteki w Internecie
- ograniczenia wolności słowa w Polsce po 1945 roku
- historia, organizacja i działalność bibliotek w XX i XXI wieku
- polskie instytucje wydawnicze
- reklama książki

Przykładowe tematy:

 1. Cykl książek o Koszmarnym Karolku Franceski Simon na polskim rynku wydawniczym
 2. Czasopisma dla młodzieży wydawnictwa Bauer na polskim rynku prasy w pierwszej dekadzie XXI wieku
 3. Czasopismo „Płomyczek” na wolnym rynku prasy (1990-2011)
 4. Polskie edycje książek Edmunda Niziurskiego w latach 1996-2013
 5. Formy pracy z czytelnikiem na przykładzie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej
 6. Działalność biblioteki i ośrodka kultury na przykładzie Gminy Gołcza (2004-2013)

 

dr Urszula Lisowska-Kożuch

Problematyka seminarium licencjackiego:
- szeroko rozumiane bibliotekarstwo

- funkcjonowanie poszczególnych bibliotek

- stereotypowe postrzeganie zawodu

- aktywizacja kulturalna mieszkańców/czytelników

- badania czytelnicze: zainteresowania czytelnicze, ocena biblioteki, ocena imprez, warsztatów, kursów organizowanych przez te placówki etc.

- biblioterapia

Przykładowe tematy:

 1. 1.    Biblioteki publiczne ośrodkami aktywizacji, współdziałania i integrowania społeczności lokalnej: na przykładzie …
 2. 2.    Biblioteka publiczna w mediach: prasa, radio, telewizja
 3. 3.    Biblioteka publiczna w życiu i ocenie lokalnej społeczności: na przykładzie …
 4. 4.    Biblioteka szkolna …. w opinii uczniów
 5. 5.    Biblioteka … w latach: próba monografii
 6. 6.    Działalność biblioteki …. w zakresie upowszechniania kultury
 7. 7.    Współpraca biblioteki …
 8. 8.    Działalność biblioteki w latach…
 9. 9.    Formy promocji biblioteki….

 

dr Wanda Matras-Mastalerz

Problematyka seminarium licencjackiego:

- praca bibliotek szkolnych, publicznych i pedagogicznych, metody i formy pracy z czytelnikiem.
- biblioterapia jako forma terapii pedagogicznej.
- bibliotekarstwo, organizacja zbiorów, historia bibliotek.
- związki bibliotek z otoczeniem, marketing biblioteczny.
- czytelnictwo w bibliotekach i jego metody badań.
- badania nad prasą współczesną, monografie czasopism.

Przykładowe tematy:

1.  Działalność kulturalna i edukacyjna Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w latach 2000-2010.

2.  Zastosowanie biblioterapii w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie w latach 2005-2010.

3.  Biblioterapia w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży.

4.  Biblioterapeutyczne formy pracy z czytelnikiem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w latach 2005-2012.

5.  Książnica Beskidzka – jej miejsce i rola w środowisku lokalnym w latach 2000-2012.

6.  Problematyka kulturalna na łamach „Almanachu Ziemi Limanowskiej” w latach 2005-2010.

 

dr Iwona Pietrzkiewicz

Problematyka seminarium licencjackiego:

– dzieje kolekcji historycznych, bibliotek i wydawnictw
– problematykę edytorską, a zwłaszcza edycje źródeł historycznych
– problemy digitalizacji zbiorów historycznych

Przykładowe tematy:

1. Biblioteka Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
2. Siedemnastowieczne druki krakowskie ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy
3. Konsorcjum Europejskich Bibliotek Cyfrowych w warsztacie pracy bibliologa
4. Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana i jego działalność wydawnicza w latach 1996 − 2012


dr hab. Władysław Marek Kolasa

Problematyka seminarium licencjackiego:

- współczesna prasa polska (po 1989 r.)
- historia prasy polskiej (XIX-XX wiek)
- problemy współczesnego bibliotekarstwa i bibliografii
- sieci i systemy informacyjne, bibliometria
- pozycjonowanie serwisów internetowych (search engine optimization)

Przykładowe tematy:

1. Krakowska prasa sublokalna 2005-2010
2. „Kurier Lwowski” na tle prasy ruchu ludowego 1905-1914
3. Wydawnictwa statystyczne Krakowskiego Oddziału GUS (2002-2010)
4. Międzynarodowe bazy danych z zakresu elektrotechniki
5. Witryny tarnowskich organizacji non-profit (analiza seo)
Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony