dr hab. Grażyna Wrona, prof. UPTytuł/stopień naukowy / pełnione funkcje:
 • Doktor habilitowany, profesor UP
 • Prodziekan Wydziału Filologicznego
Kontakt:
Specjalizacja/zainteresowania badawcze:
 • Bibliologia
  - Historia prasy
  - Historia bibliotek
  - Cenzura XIX i  XX wieku
  - Czasopisma naukowe 1918-1939,
  - Czasopisma popularnonaukowe XIX i XX w.,
  - Projekt badawczy „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy w małych bibliotekach gminnych” - finansowany przez fundację BILLA i MELINDĘ GATES/członek Komisji Koordynacyjnej Projektu/
  Bibliologia
 • Historia prasy
 • Historia bibliotek
 • Cenzura XIX i  XX wieku
 • Czasopisma naukowe 1918-1939,
 • Czasopisma popularnonaukowe XIX i XX w.
 • Projekt badawczy „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy w małych bibliotekach gminnych” - finansowany przez fundację BILLA i MELINDĘ GATES/członek Komisji Koordynacyjnej Projektu/
Wykształcenie:
 • 2008 – profesor nadzwyczajny
 • 2007 – dr hab. (kolokwium habilitacyjne, Uniwersytet Wrocławski na podstawie rozprawy "Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939")
 • 1990 – doktor nauk humanistycznych  na podstawie rozprawy "Biblioteki i księgozbiory towarzystw naukowych w Krakowie w latach 1918-1939" (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, obecnie Uniwersytet Pedagogiczny)
 • 1980 – mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Dydaktyka:
 • Naukoznawstwo
 • Bibliografia
 • Wstęp do historii prasy
 • Czasopisma naukowe, pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
 • Seminarium magisterskie i licencjackie (profil: czasopisma, funkcjonowanie bibliotek, bibliografia, działalność wydawnicza)

Współpraca ze środowiskiem:

 • Sekretarz naukowy Komisji Prasoznawczej PAN, Oddział w Krakowie
 • Członek redakcji "Rocznika Historii Prasy Polskiej"
 • Członek Kolegium Redakcyjnego "Toruńskich Studiów Bibliologicznych"

Wybrane publikacje:

 • „Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939, Kraków 2005.
 • „Atmosfera uniwersytetu i prasy jest wspólna, jest nią wolność słowa”. Społeczność akademicka w prasie a cenzura : charakterystyka na przykładzie pism krakowskich z lat 1918-1939 // „Rocznik Historii Prasy Polskiej”. – t. 13 (2010), z. 1 / 2, s. 132-149.
 • Czasopisma naukowe archiwów, bibliotek, muzeów w  II Rzeczypospolitej //  W : Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów : tradycje – role – perspektywy / pod red. Agnieszki Królczyk. -  Kórnik : Biblioteka Kórnicka PAN, 2010. – S. 115-127.
 • „Po konfiskacie nakład drugi” – krakowska cenzura wobec „Ilustrowanego Kuriera Codziennego w latach 1918- 1939  // W : „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1910 – 1939. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i  wydawnictwa / pod red. Grażyny Wrony, Piotra Borowca, Krzysztofa Woźniakowskiego. – Kraków,    Katowice : Wydaw. Nauk. „Śląsk”, Wydaw. Nauk. UP, 2010. – S. 148-176.
 • „Z polecenia Pana Ministra...” -  władza centralna a lokalny nadzór prasowy w latach 1918-1939 (na przykładzie Krakowa), //  – W : „Niewygodne dla władzy”. Ograniczania wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku / pod red. Grażyny Gzelli, Doroty Degen. – Toruń : Uniwersytet M. Kopernika, 2010. – S. 125-139.
 • „Hołd i cześć najgłębsza Władnemu Gaździe Podhala, Orkanowi”: orkanowskie obchody jubileuszowe w 1927 r. w prasie krakowskiej i podhalańskiej // W: Wokół Władysława Orkana : aspekty literackie, kulturowe i medialne / pod red. Bolesława Farona ; współprac. Agnieszka Ogonowska.  Kraków : Wydawnictwo Abaton, 2011. – S. 267-276.
 • Biblioteka gminna czy biblioteka w gminie? Potrzeby i wyzwania edukacji akademickiej kandydatów do pracy w małych bibliotekach gminnych / współautor // W : Kształcenie bibliotekarzy na potrzeby środowisk lokalnych. Programy kształcenia uniwersyteckiego. T. 1 / pod red. Ewy Chuchro, Michała Zająca i Mikołaja Ochmańskiego. - Warszawa 2011. - S. 47-54.
 • Lwowsko-krakowski "Kurier Powszechny" (1934-1935) w systemie lokalnego nadzoru prasowego / W : Krakív L'vív : knigi, časopisi, biblíoteki XIX-XX st. T. 10 / [red. Gražina Vrona, Ol'ga Kolosovs'ka, Galína Kosentka]. L'vív, 2011. - S. 271-278.
 • "Przeciw bezwstydowi w druku i obrazku" : krakowska cenzura w walce z demoralizacją (1918-1939) // „ Klio”. - 2011, nr 17, s. 97-111.
 • Polish scientific magazines on Classical philology, archaelogy and prehistory in the period 1918-1939 // „Studies in Ancient Art. And Civilization”. – 2011, t. 15, s. 263-274.
Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony