Kierunki studiów

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

(st. I i II stopnia)

Studia pozwolą pozyskać szeroką wiedzę humanistyczną oraz praktyczne umiejętności dotyczące działalności informacyjnej, przetwarzania i organizacji informacji cyfrowej oraz procesów związanych z funkcjonowaniem publikacji cyfrowych – od ich tworzenia, przez dystrybucję, przechowywanie, archiwizację aż po odbiór i użytkowanie. Poszerzona wiedza profesjonalna na temat aktualnego stanu rynku wydawniczego i księgarskiego w kraju w kontekście rozwoju nowych technologii umożliwi sprawne rozwiązywanie problemów zawodowych.

Oferowany program zapewni przygotowanie do pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i publikowaniem dokumentów tradycyjnych i cyfrowych. Umożliwi poznanie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień, które są niezbędne do zrozumienia współczesnej organizacji i przepływu informacji oraz procesu wydawniczego. Nasi absolwenci posiadają kompetencje pracy z dokumentami cyfrowymi w różnej postaci. Potrafią również organizować je i udostępniać, a także aktywnie zarządzać zróżnicowanymi przekazami informacyjnymi.

 

Architektura informacji

(st. I stopnia oraz st. podyplomowe)
Architektura informacji to:
 • proces organizowania, nazewnictwa, projektowania nawigacji i systemów wyszukiwawczych pomocnych w znajdowaniu i zarządzaniu informacją,
 • sztuka oraz nauka kształtowania środowisk informacyjnych i doświadczeń w celu wsparcia ich funkcjonalności i wyszukiwalności,
 • kombinacja systemów: organizacji, nazewnictwa, wyszukiwania i nawigowania w przestrzeniach informacji. (L. Rosenfeld, P. Morville)
 • Architekt informacji to zawód skupiony na przejrzystości, ludzkim rozumowaniu i nauce organizowania informacji, polega na:
  grupowaniu i kategoryzowaniu danych i informacji,
  tworzeniu struktur i map informacji, ułatwiając zrozumienie rzeczy skomplikowanych i złożonych,
  pomaganiu innym znaleźć własną ścieżkę do wiedzy. (R.S. Wurman)
Studiując u nas nauczysz się:
 • projektowania przestrzeni informacyjnych,
 • projektowania funkcjonalnego komunikatu wizualnego,
 • posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania,
 • badania, analizowania i oceniania przestrzeni informacyjnych,
 • wizualizowania informacji oraz architektury stron internetowych.
Celem studiów jest rozwijanie kreatywności i innowacyjności niezbędnej do intensywnej działalności projektowej także w formie działalności gospodarczej.
Nasz kierunek przygotowuje do pracy w sektorach: administracji publicznej i państwowej, biznesie, mediach, instytucjach kulturalnych i innych. Studia pozwolą na uzyskanie kwalifikacji i kompetencji uprawniających do podjęcia pracy w zawodząc: architekta informacji,  projektanta grafiki i multimediów, projektanta grafiki stron internetowych, specjalisty od użyteczności, menedżera zawartości serwisu internetowego, specjalisty od zarządzania informacją.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

(st. I i II stopnia)
Studia I stopnia oferują zdobycie wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w instytucjach książki i informacji – bibliotekach, ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach i księgarniach. Uczestnicząc w kursach obligatoryjnych oraz wybierając zajęcia z szerokiego wachlarza kursów opcjonalnych, studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z nauką o książce, komunikacji i informacji, poznają ich historię oraz współczesność, metodykę opracowania zbiorów i pracy z ich użytkownikami. Podczas trwających 120 h praktyk w sposób bezpośredni wykorzystują wiedzę już nabytą oraz poznają i doskonalą działania związane z szeroko rozumianymi bibliologią i informatologią, a 120-godzinne lektoraty pozwalają na osiągnięcie znajomości języka obcego na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Językowego.
Na studiach II stopnia studenci poszerzają wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, realizując kursy obowiązkowe oraz fakultatywne, rozbudowujące poznane już treści o nową problematykę. Absolwent studiów wyższych II stopnia posiada przygotowanie merytoryczne i umiejętności zawodowe uprawniające go do pracy oraz awansu zawodowego w bibliotekach publicznych i naukowych oraz ośrodkach informacji. Wybierając specjalność nauczycielską, uzyskuje ponadto uprawnienia do pracy w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Absolwenci I stopnia studiów innych niż informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, którzy podjęli naukę na II stopniu proponowanego kierunku, biorą także udział w kursach dotyczących podstaw bibliologii i informatologii. Ukończenie studiów II stopnia jest podstawą do starań o podjęcie nauki na studiach doktoranckich (III stopnia).

Bibliotekoznawstwo i i

nformacja naukowa

(st. podyplomowe 2 lub 3 semestralne)
Studia skierowane są do osób zainteresowanych podjęciem pracy w bibliotekach, ośrodkach informacji oraz chcących zdobyć lub poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z zakresu ich funkcjonowania i działalności. W trakcie ich trwania słuchacze poznają zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty współczesnego bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Program studiów, wychodząc od podstaw współczesnej bibliologii i informatologii (przedmioty "Podstawy bibliologii", "Historia książki i bibliotek"), poprzez kursy związane z organizacją pracy bibliotek (np. "Bibliotekarstwo", "Źródła informacji", "Komputeryzacja bibliotek"), po zagadnienia związane pracą z czytelnikiem / użytkownikiem / klientem (np. "Organizacja i metodyka pracy z użytkownikiem informacji", "Czytelnictwo z elementami biblioterapii"), przygotowuje do aktywnej działalności w świecie informacji i bibliotek.
Studia podyplomowe prowadzone są w dwu wariantach: 2-semestralne – dla osób posiadających dyplom studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich, zainteresowanych podjęciem pracy w bibliotekach, ośrodkach informacji oraz chcących zdobyć lub poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z zakresu ich funkcjonowania i działalności oraz 3-semestralne – dla osób posiadających dyplom studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich i uprawnienia pedagogiczne, zainteresowanych podjęciem pracy w bibliotekach, ośrodkach informacji oraz chcących zdobyć lub poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z zakresu ich funkcjonowania i działalności. Absolwenci mogą pracować we wszystkich typach bibliotek (w tym w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych).

Edytorstwo

(st. podyplomowe)
Studia przygotowują do merytorycznego i technicznego redagowania różnych typów publikacji, zarówno drukowanych, jaki i elektronicznych. Są przeznaczone dla redaktorów i korektorów zatrudnionych w wszelkich typach oficyn wydawniczych, pracowników instytucji kulturalnych i urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy są odpowiedzialni za wizerunek firmy poprzez przygotowanie profesjonalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Mogą zainteresować wszystkich, którzy chcą zdobyć nowe, poszukiwane na rynku pracy, kwalifikacje oraz pragną nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia profesjonalnych publikacji drukowanych, a także projektowania, edycji i publikacji stron internetowych oraz innych druków użytkowych, a jednocześnie są zainteresowani poszerzeniem dotychczasowych kompetencji zawodowych i rozwojem własnej kreatywności.

Biblioterapia

(st. podyplomowe)
Kurs obejmuje zagadnienia bajki terapeutycznej w pracy z dziećmi, metodykę pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z zaburzeniami dysleksji, lateralizacji, ADHD), a także propozycje warsztatów biblioterapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi, agresywnymi oraz niedostosowanymi społecznie. Zgłębiana jest również tematyka związana z biblioterapią kierowaną do osób chorych i niepełnosprawnych oraz Seniorów. Dodatkowo, program został poszerzony o zagadnienia logopedycznej bajki terapeutycznej i elementy arteterapii. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia jego ukończenia wystawione przez Uniwersytet Pedagogiczny oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

Zarządzanie kulturą

(st. podyplomowe)
Doskonalące studia z zakresu zarządzania kulturą. Słuchacz zdobywa wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą zarządzania i organizacji kultury w Polsce, ekonomiki i finansowania ośrodków kultury. Ważnym aspektem przygotowania zawodowego jest ukształtowanie kompetencji niezbędnych do posługiwania się innowacyjnymi formami przedsiębiorczości w kulturze. Absolwent potrafi planować i organizować pracę ośrodków kultury, reprezentować je na zewnątrz, kształtować korzystny, spójny wizerunek placówki kultury. Uzyskana wiedza i umiejętności predestynują absolwenta do zatrudnienia w domach kultury, muzeach, kinach, galeriach sztuki lub szkołach o artystycznych profilach, agencjach reklamy, sektorze IT oraz sektorze przemysłów kreatywnych.
Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony