Katedra Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski, e-mail: kmcw@up.krakow.pl, tel. (012) 662 61 73, pok. 357

W Katedrze pracuje  6 osób: prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski, dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP, dr Iwona Pietrzkiewicz, dr hab. Grzegorz Nieć, dr Ewa Wójcik oraz dr Małgorzata Lebda

Pracownicy Katedry podejmują w swych badaniach indywidualnych różnorodną problematykę bibliologiczną, koncentrując się na zagadnieniach książki, prasy, ruchu wydawniczego. Prowadzone badania skupiają się na analizie książki, czasopism i innych mediów jako podstawowych nośników informacji na przestrzeni wieków, dawnych i współczesnych księgozbiorów, instytucji książki, a także użytkowników informacji w kontekście czytelniczym. W ramach ogółu zjawisk kultury opisowi i ocenie poddawane jest światowe dziedzictwo książki i innych mediów, w różnych ich przejawach i funkcjach, a także odkrywanie ich zmiennych ról we wszystkich sferach życia indywidualnego i zbiorowego.

Realizacja badań polega na ustalaniu zmiennych rozwoju rynku wydawniczego w danym czasie, przeobrażeń rynku prasowego, czytelnictwa, udziału księgozbiorów i bibliotek w rozwoju kultury i oświaty, dawniej i dziś – przygotowaniu syntetyzujących czy monograficznych opracowań poszczególnych tematów w oparciu o badania źródłowe, prowadzone w archiwach i bibliotekach polskich, ukraińskich, litewskich, białoruskich, rosyjskich, niemieckich oraz francuskich.

Celem badań jest również ujmowanie zjawisk bibliologicznych w kontekście różnych form komunikacji społecznej, zwłaszcza z zastosowaniem mediów elektronicznych, opracowanie edycji źródłowych, bibliografii i zestawień statystycznych. Podejmowana międzynarodowa współpraca badawcza zmierza do ustalenia m.in. funkcji, jaką w procesie dialogu międzykulturowego odgrywa współczesna biblioteka oraz informacja biblioteczna.

Badania są realizowane we współpracy z instytucjami kultury, uczelniami i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Na zlecenie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą (obecnie Departament Dziedzictwa Kulturowego) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzono kwerendy archiwalne w zakresie rejestracji inwentarzy i katalogów bibliotek z ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Pracownicy Katedry są członkami Krajowego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Bibliotek, Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie. Wspólne zainteresowania w zakresie historii książki, prasy i bibliotek z kolegami z Katedry Bibliotekoznawstwa i Bibliografii Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franko oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wileńskiego zaowocowały publikacjami realizowanymi z partnerami zagranicznymi. Współpraca z historykami odbywa się w ramach projektów Pracowni nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych LARHCOR przy Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie.

Pracownicy Katedry uczestniczą w zbiorowych projektach badawczych. W ramach projektu Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Oddział Warszawski i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych” brali udział w opracowaniu nowego programu kształcenia. Aktualnie uczestniczą w zbiorowych projektach krajowych i międzynarodowych, m.in. „Wspólnota pamięci. Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie”, „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”, „Bibliotheca Lithuana”, „Od szlachty do ziemiaństwa. Geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej Rzeczypospolitej”. Sfinalizowany został także indywidualny projekt badawczy dr I. Pietrzkiewicz „Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV-XVIII wieku”.

 

 

 

 

 

Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony