Egzamin Licencjacki

EGZAMIN LICENCJACKI

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest:

– wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych planem i programem studiów, oraz uzyskanie dwóch pozytywnych ocen (promotora i recenzenta)
z pracy licencjackiej),

– złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Egzamin licencjacki jest zdawany przed komisją złożoną z przewodniczącego oraz promotora i recenzenta pracy licencjackiej.

Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym i dotyczy problematyki pracy licencjackiej oraz zagadnień wchodzących w obręb problematyki zgodnej
z kierunkiem studiów. Zakres tematyczny pytań obejmuje: zagadnienia pozostające
w związku z problematyką pracy licencjackiej oraz takie obszary jak: nauka
o komunikowaniu, informacja naukowa i współczesne bibliotekarstwo.  Komisja ustala ostateczną ocenę pracy stosując skale określoną w Regulaminie studiów (zał. 5 -link). W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu licencjackiego wyznacza się drugi termin egzaminu.

Podstawą obliczenia ogólnego wyniku studiów jest suma: 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów, 25% oceny pracy licencjackiej, 25% oceny egzaminu licencjackiego.

 

 

EGZAMIN MAGISTERSKI

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu magisterskiego jest:

– wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych planem i programem studiów, oraz uzyskanie dwóch pozytywnych ocen (promotora i recenzenta)
z pracy magisterskiej),

– złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Egzamin magisterski jest zdawany przed komisją złożoną z przewodniczącego oraz promotora i recenzenta pracy magisterskiej.

Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym i dotyczy problematyki pracy magisterskiej oraz zagadnień wchodzących w obręb problematyki zgodnej
z kierunkiem studiów. Zakres tematyczny pytań obejmuje zagadnienia pozostające
w związku z problematyką pracy magisterskiej oraz z jej kontekstem naukowym
i zawodowym, wyznaczonym w szczególności przez takie obszary jak: obszary
i kierunki badawcze w bibliologii i informacji naukowej, funkcjonowanie ośrodków informacji i bibliotek, wykorzystanie nowych technologii w praktyce informacyjnej.

Komisja ustala ostateczną ocenę pracy stosując skale określoną w Regulaminie studiów. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu magisterskiego wyznacza się drugi termin egzaminu.

Podstawą obliczenia ogólnego wyniku studiów jest suma: 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów, 25% oceny pracy magisterskiej, 25% oceny egzaminu magisterskiego.

Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym. Regulamin studiów zawiera szczegółowe informacje dotyczące przygotowania prac dyplomowych (paragrafy 32-36) oraz samego przebiegu egzaminu dyplomowego (paragrafy 37-40).

 

Latający pasek
KONTAKT
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 638 66 86
e-mail: inoi@up.krakow.pl
Studia ad Bibliothecarum
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Biblioteka PiIN
Facebook INoI

Archiwum wiadomości

Mapa strony